Prosesu Ezonerasaun Tenke Tuir Dalan Legal La’os Dalan Polítiku

Esplika Ezonerasaun Kargu Meritu tenki tuir dalan legal

27-08-2020, Prosesu nomeasaun administrativamente nomeasaun ba kargus diresaun xefia husi Komisaun Funsaun Públika, ba kargu seleksaun pur méritu ne’e mandatu determinadu wainhira hetan ezonerasaun husi polítiku sira tenke justifikadu, se la justifikadu KFP sei haruka fali ba instituisaun refere atu explika nia razaun forte liga ho regras legal no sá mak kargu sira ne’e halo. Razoens fundamentu saida, razoens motivu saida no legal saida mak ezonera ema, tenke iha razoens legal, se la iha labele, dehan Komisariu KFP ba jornalista sira iha nia knar fatin, KFP, Matadouro.

Seleksaun púr méritu ne’e determinadu tuir periodu mandatu, labele partidu ida sa’e mai ezonera ema, ida sa’e fali mós ezonera ne’e ita atu lori sustentabilide dezenvolvimentu administrasaun la garantidu.

“Hanesan kualker ezonerasaun mak la iha justifikasaun KFP sempre haruka fila, labele ezonera ema sein razoens no sein justifikasaun, ida ne’e ema afetadu ka ezoneradu iha direitu atu halo rekursu mai KFP, ba ninia instituisaun rasik no ás liu ba nivél Tribunal. Iha Dekretu Lei nu.25/2016 kona-ba rejime kargus diresaun xefia iha artigu 15 no artigu 16 no tuir lei nu.5/2009 Estatutu Funsaun Públika, tanba ne’e ba kualker ezonerasaun tenke justifikadu, se la justifikadu KFP haruka fila,” esplika Komisariu António Freitas.  

Seleksaun pur méritu ne’e ba periodu tinan haat, se ezonera nia wainhira nia komete iregularidade ruma, diretor ruma la kumpri orientasaun, regras ne’ebé mak iha, la leal ne’e bele, maibé ema la halo sala ruma mak hakarak ezonera de’it labele.

“Karta ne’ebé mak mai tantu atu ezonera diretor jeral no diretor nasional tenke iha razoens legal la’os mai ho razoens polítika lae, razoens kor partidu lae. La’os lagosta nia tanba nia partidu kor mean, azul, metan eh kor mutin lae, liga ba garantia administrasaun públika liga ho neutralidade, imparsialidade ba kargu diresaun xefia sira ne’e sai problematiku,” akresenta Komisariu.

Desizaun sira ne’ebé mak mai tenke separa, labele razoens sira ne’ebé mak mai tau kahur malu ho polítiku, administrasaun no profisional sira ne’e la razoavel.