Resein Funsionáriu Públiku Nain 58 Asina Termu Aseitasaun Husi MTCI-KFP

Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes no Sekretária Ezekutiva partisipa no sai testamuña iha serimónia asinatura termu aseitasaun ba funsioáriu resein rekrutadu sira hamutuk 58 ne’ebé ofisialmente asina termu aseitasaun hodi sai hanesan funsionáriu permanente.

Prezidente KFP fó benvindu ba emposadu sira ne’e, ‘ne’ebé ohin MTKI marka tan istória foun ida tan, tanba funsionáriu foun tama tan mai iha família boot funsaun públika.

“Ho valor no prinsípiu sira nu’udar família boot funsaun públika sai nafatin referensia prinsipal hodi banati tuir, no sai hanesan funsionáriu destaka ho konfiansa, liu husi leitura ne’ebé emposadu sira lee iha termu aseitasaun ne’e, iha importansia papél ida nu’udar funsionáriu permanente halo parte husi familia funsaun públika ne’ebé tenke tane aas interese Estadu, programa Governu, serví ho di’ak, ho responsabilidade ba povu no ba rai ida ne’e,” dehan Prezidente KFP iha serimónia asinatura termu aseitasaun iha Salaun CCD, Merkadu Lama iha tersa feira, (16-05-2023).

Prezidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes iha nia  diskursu hateten, hodi Komisaun Funsaun Públika nia naran hato’o kongratulasaun ba Ministru ne’ebé halo mudansa signifikativa ba iha mapa pesoal MTCI. Tuir ha’u nia akompañamentu no hatene MTCI ne’e  ministériu ida ne’ebé mak desde inísiu domina ho kontratadus, hanesan kontatadus kazuais no ajentes administrasaun públika, iha númeru kiik liu mak permanente. Tuir dadus Komisaun Funsaun Públika permanente 290 ital funsionárius no 600 maioria kotratadus mak presta servisu iha MTCI. Espektativa atu sai permanente ne’e aas maske ho konsekonsia sira ne’ebé mak imi tetu tiha ona, sei kontratatu no goza tuir ninia grau salarial ne’ebé di’ak liu kompara ho permanente.

Esplika nia,  durante sai de’it nu’udar kontratadu maibé, sai ona permanente tama hotu ba  familia boot Funsaun Públika nian, ne’ebé sei serví rai lulik ida ne’e, serv;i povu no komunidade, liu husi prosesu seleksaun ba méritu ho modalidade konkursu públiku. Ne’ebé mak konkorentes hamutuk 3,977 hadau lisuk vaga 106 ikus mai sai 58 mak konsege admitidu ba prosesu ida ne’e, ho pursentu 83.

Iha tempu hanesan Ministru MTCI, Lucas do Carmo da Silva iha ninia diskursu hateten, desde inisiu mandatu oitavu governu konstitusional gabinete ne’ebé mak mai iha MTCI fó importánsia ba setór Turizmu Komersiu no Industria nian, tanba ne’e oitavu Governu ninia polítika klaru tane aas prosperidade boot ba diversikasaun ekonomia maibé, buka setór alternativu ne’ebé tenke  haforsa no husu atu halo revolusaun iha ita boot sira nia servisu fatin, presiza servisu ho efisensia, efikasia no pontualidade. 

Entretantu, Ministru MTCI hato’o apresiasaun boot  ba Prezidente Komisaun Funsaun Públika ho nia ekipa tomak no tulun kooperasaun ne’ebé di’ak husi KFP hamutuk ho MTCI  hodi servisu hamutuk ba susesu rekrutamentu ida ne’e.

Foto konjunta funsionariu foun ba asinatura termu aseitasaun/ media CFP 2023