REZULTADU POVIZORIU TESTE PROMOSAUN GRAU HUSI D-C no Grau F-E

Rezultadu provizoriu teste promosaun grau D –C no F-E

Promosaun iha loron 5 Setembru 2019

5 Setembru 2019 – teste promosaun grau  D ba grau C sesaun dader nian kandidatu hamutuk 174 kompostu husi feto 54 no mane 120 no ba kandidatu ne’ebé la marka prezensa iha teste refere hamutuk 6 kompostu husi feto 3  no mane 3.

Ba sesaun lokraik nian rezultadu provizoriu teste promosaun grau F ba grau E kandidatu hamutuk 174 kompostu husi feto 22 no mane 152 no ba kandidatu ne’ebé la marka prezensa iha teste refere hamutuk mane 19.


Promosaun iha loron 6 Setembru 2019

6 Setembru 2019 – teste promosaun grau  D ba grau C sesaun dader nian kandidatu hamutuk 174 kompostu husi feto 81 no mane 93 no ba kandidatu ne’ebé la marka prezensa iha teste refere hamutuk 6 kompostu husi feto 4  no mane 2.

Ba sesaun lokraik nian rezultadu provizoriu teste promosaun grau F ba grau E kandidatu hamutuk 173 kompostu husi feto 35 no mane 138 no ba kandidatu ne’ebé la marka prezensa iha teste refere hamutuk 19 kompostu husi feto 2 no mane 16.

Promosaun iha loron 9 Setembru 2019

9 Setembru 2019 – teste promosaun grau  D ba grau C sesaun dader nian kandidatu hamutuk 175 kompostu husi feto 50 no mane 125 no ba kandidatu ne’ebé la marka prezensa iha teste refere hamutuk mane nain 7.

Ba sesaun lokraik nian rezultadu provizoriu teste promosaun grau F ba grau E kandidatu hamutuk 173 kompostu husi feto 32 no mane 141 no ba kandidatu ne’ebé la marka prezensa iha teste refere hamutuk 21 kompostu husi feto 2 no mane 19.