Rezultadu Provizoriu Teste Promosaun Husi Grau E – D no Grau C – B

Rezultadu Provizoriu Teste Promosaun Husi Grau E – D

Rezultadu teste promosauniha loron 13 Agostu 2019 husi grau E ba grau D hamutuk 176 kandidatus, kompostu husi feto 76 no mane 100 no la tuir teste 16, kopostu husi feto 3 no mane 13 kandidatus.

Rezultadu Provizoriu Teste Promosaun Husi Grau C-B

Rezultadu teste promosaun iha loron 14 Agostu 2019 husi grau C ba grau B hamutuk 175 kandidatus, kompostu husi feto 36  no mane  139 kandidatus. La tuir teste promosaun hamutuk kandidatu mane nain 6.