Rezultadu Rekrutamentu ba Área Dezenvolvimentu Sistemas iha CFP

Komisaun Funsaun Públika fo hatene ba públiku katak, ba maluk sira ne’ebé submete ona dokumentu tuir referensia dezenvolvimentu sistema tuir ida-idak nia area bele hare iha link aneksu.

Informasaun kompletu bele hare naran kompletu iha aneksu hodi konfirma.

Naran Admitidu:

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-66-G-C-ADMITIDOS-compressed.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-67-G-C-ADMITIDOS_compressed.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-68-G-C-ADMITIDOS_compressed.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-69-G-D-ADMITIDOS_compressed.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-70-G-E-ADMITIDOS_compressed.pdf

Naran La Admitidu:

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-66-G-C-EXCLUIDOS-compressed.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-67-G-C-EXCLUIDOS_compressed.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-68-G-C-EXCLUIDOS_compressed.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-69-G-D-EXCLUIDOS_compressed.pdf

https://www.cfp.gov.tl/wp-content/uploads/2021/12/CPA.-70-G-E-EXCLUIDOS_compressed.pdf