Rezutadu Entrevista Vaga ba Konkursu Publiku – MPO

Ministériu Planu Ordenamentu (MPO) hamutuk ho Komisaun Funsaun Públika fó sai ona rezultadu vaga konkursu públiku ne’ebé passa ona ba faze entrevista hanesan tuir mai:

  1. Tékniku superior grau B vaga ida ba – Dezeñu Urbanu MPO-REF.61-Grau-B.pdf
  2. Tékniku superior grau B vaga ida ba – Planeamentu Urbanu MPO-Ref-.62-Grau-B.pdf
  3. Tékniku superior grau B vaga ida ba – Sistema Informasaun Geoespesial MPO-Ref-.-63-Grau-B.pdf
  4. Tékniku superior grau B vaga ida ba – Infraestrutura Teritorial MPO-Ref-.-64-Grau-B.pdf
  5. Tékniku superior grau B vaga ida ba – Planeamentu Teritorial MPO-Ref-.-65-Grau-B.pdf

Bom Susesu!