Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika enkontru hamutuk ho International Labour Organization

Segunda feira loron 7 fulan Agustu tinan 2023, Sekretaria Ezekutivu Komisaun Funsaun Públika Maria da Costa Oliveira no Diretur displinar Lourenco Barros Magno, Hamutuk ho ekipa Komisaun Funsaun Publika hala’o sorumutu ho Interntional Labour Organitation-ILO ho nia ekipa hodi  koalia kona ba Asediu sexual ba funsionariu sira iha servisu fatin no iha fatin sira seluk.

Enkontru ne’e halao iha Salaun Komisaun Funsaun Publika Matadoru-Dili ho objetivu atu hodi rona ideia ruma husi International Labour Organization-ILO konaba oinsa atu Prevene Krime Asediu sexual iha fatin publiku no iha fatin servisu nian.

Encontru ne’e hanesan mos kontinuasaun enkontru dahuluk nian hodi atualiza informasaun konaba aktividades sira ne’ebe mak halo liu husi inisiativa pot lite, hamutuk ho Juridico Social-JU’S, liu liu informasaun konaba preparasaun ba sosialisazaun nian.

Ekipa ILO halao sorumutu ho ekipa Diresaun disiplinar ne’ebe maka halao prosesu  disiplinar, liga ho kasu asediu sexual, ne’ebe to’o agora iha kasu rua maka konklui ona prosesu investigasaun, no halo preparasaun ba relatoriu. ILO komprometidu apoio prosesu sira ne’e, hodi haklean liu tan prosesu, halo revisaun ba orientasaun asediu sexual nian mekanismu sira, prosedenmentu disiplinar sira, atu bele hare hodi  hadia lakunas sira, no bele integra manual karoteiru prosesu disiplinar nian nebe iha, atu enkaisa mos prosedimentu asedio sexual nian iha roteiru sira, inkuli Dezenvolve manual komisaun funsaun publika nian ba prosedementu disiplinar kasu asediu sexual nian hodi integra iha manual komisaun funsaun Publika nian.