Sekretariadu PN 24 Simu Posse Ba Kargu Diresaun no Xefia

Sexta Feira, 15 Fevereiru 2019  – Presidente Komisaun Funsaun Públika, Faustino Cardoso Gomes partisipa serimonia tomada de posse kargus diresaun no xefia Sekretariadu Jeral Parlamentu Nasional.

Hafoin serimonia tomada de posse, liu husi entrevista ho jornalista,   Presidente  KFP Faustino Cardoso Gomes esplika, ninia prezensa hatudu kooperasaun institusional  entre  KFP no sekretariadu Parlamentu Nasional, tamba kargu xefia hirak ne’e nu’udar funsionáriu nebe  ho rejimi ida deit,  no diferente deit iha estatutu,  maka estatutu espesial no rejimi espesial husi parte Funsionariu Parlamentu Nasional, maibe parte rua kesi an iha Komisaun Funsaun Publika Timor Leste nian.

Tamba ne’e KFP nia prezensa sai testamuña no hato’o mós mensajen no ideias kona-ba oinsa servisu hamutuk hodi buka solusaun ba kestaun sira ne’ebé seidauk kontempla iha lei pesoal Parlamentar nian.

“KFP hatudu vontade diak tamba bainhira sidauk iha regras nebe maka atur iha Lei trabalhador Parlamentar nian tenki baseia lei funsaun publika  hodi antisipa lapsu no lakunas  ne’ebé regula iha lei pesoal sekretariadu Parlamentu Nasional, dehan Prezidente Faustino, hafoin serimonia tomada de posse iha PN.

Emposadus  ne’ebé simu posse hamutuk ema nain 24 kompostu husi feto nain 8 no mane nain 16 ne’ebé  priense ba kargos Adjuntu sekretariu Jeral, Adjuntu Diretor,  xefe gabinete no divizaun sira.

Hafoin tomada de posse entrega mós relatoriu servisu husi sekretariu jeral tuan ba  sekretariu jeral  foun.

Foto : Media CFP