Semináriu Nasionál Progresu Implementasaun Rezolusaun Komprimisu Konferensia Líder Feto iha Edukasaun

Kinta-Feira loron 24 fulan agustu tina 2023 – Komisaria Maria de Jesus Sarmento reprezenta Prezidente Komisaun Funsaun Públika partisipa iha Semináriu Nasionál ho tema “Progresu Implementasaun Rezolusaun Komprimisu Konferensia Líder Feto iha Edukasaun 2020-2023” ne’ebé lidera husi Ministériu Edukasaun liu husi Diresaun Jeral Polítika Planeamentu Inklusaun no Impressaun hamutuk ho Australian Aid liu husi Partnership Human Development – PHD iha salaun Nobre Ian Martin/INFORDEPE Balide-Dili.

Objetivu husi Seminariu Nasionál ne’e mak atu aprezenta progressu atinjidu kona-ba rezolusaun komitmentu sira husi komferensia lider feto iha Edukasaun husi tinan 2020 mai to’o tinan 2023, atu identifika mós obstaklu no koleta rezultadu progresu.

Iha seminariu refere Komisaria Maria de Jesus Sarmento halo intervesaun kona-ba Asedio Sexual no Violensia bazeia ba Jeneru, ba Instituisaun sira ne’ebe partisipa iha seminariu ne’e, ligadu mos ho assuntus Igualdade Jeneru.

Iha Semináriu Nasionál  ne’e marka prezensa husi Ministra Edukasaun Dulce de Jesus Soares, EFAT/PHD, Chefe UN Women iha Timor-Leste, Reprezentante SEII, Diretor Ezekutivu ADTL, Diretor/a Eskola Munisípiu sanulu-resin-rua inklui ho rejiaun Oe-cusse.