Seminariu rejional atu hasa’e responsabilidade-integridade funsaun públika hodi melhora kualidade prestasaun servisu

Ideia hamosu loron Nasional Funsaun Públika maka oinsa atu hamosu rekoinesementu estadu ba iha funsaun públika ba servisu ne’ebe importante iha ambitu konsolidasaun estadu no desenvolvimentu Nasional. Aktividade Seminario Nivel rejional nu’udar momentu importante ida atu halo reflesaun  konaba knar no responsabilidade ba saida maka hala’o ona, saida maka sidauk hala’o ho nia desafiu sira no oinsa atu hametin liu tan kompromisu hodi halo diak liu tan desempenho nu’udar servidor iha tempu oin mai.

Presidente Komisaun Funsaun Públika Faustino Cardoso Gomes hatoó liafuan ne’e  iha diskursu abertura Seminario rejional iha ambitu komemorasaun Loron Nasional Funsaun Públiku ba dasia ho Tema “ A influençia das redes Sociais no desempenho dos servidores públicos” ne’ebe hala’o iha salaun Paroquia Imaculada Coraçao Maria Maubesi Munisipio Ainaro  segunda feira loron 10/07/2023.

Objetivu husi Seminario rejional ne’e maka oinsa lori funsionario nivel rejional sira kompostu husi Munisipio Covalima, Manufahi, Ainaro no Aileu halo reflesaun hamutuk  ba knar nu’udar servidor públiku ho materia aprsentasaun sira ne’ebe hasae esperitu responsbilidade, integridade funsau públika hodi hetan konfiansa diak husi  povo tuir area kompetensia no sector ida idak ninia.

Hanesan servedor Públiku Servisu la hare ba koor Politiku maibe tane as profesionalismu ho responsabilidade no kualidade prestasaun servisu, hodi hadia no konkista desenvolvimentu hodi fo satisfasaun ba povo.  Iha oportunidade ne’e Presidente KFP husu mos ba Presidente autoridade no administrador Munisipal  ida idak atu organiza aktividade ruma hodi komemora loron Nasional Funsaun públika  ba dala sia tinan 2023.

Entretantu Presidente Komisaun organizadora Paulino Quintas hateten aktividade seminario rejional ne’ebe hala’o iha postu administrativu Maubesi Munisipuio Ainaro ne’e hanesan parte ida husi aktividade 13 seluk ne’ebe komisaun organidora  planeia iha ambitu komemorasaun loron Nasional Funsaun Públika ba dasia ba tinan ida ne’e ho hanoin atu emvolve funsionariu públiku nu’udar servidor estadu iha nivel Munisipio.

Aktividade seminario rejional ne’e hala’o ona iha rejiaun Leste kosentra iha  munisipio Baucau akomula funsionario husi Munisipio Lautem, Viqueque no Manatuto. Rejiaun Centru akomula funsionario husi  Munisipio Covalima, Manufahi, Ainaro no Aileu, ikus maka Rejiaun Oeste konsentra iha Munisipio Bobonaro partisipa husi funsionario munisipio Ermera no Laiquica, hodi halo reflesaun no fahe esperensia ba malu konaba aktividade servisu ne’ebe hala’o ona no saida maka atu halo ho nia desafiu sira inklui susesu sira hodi adapta’an ba mudansa teknolojia moderno ohin loron nian.

Orador iha Seminario Rejional Maubesi ne’e maka Presidente KFP Faustibno Cardoso Gomes, apresenta konaba Dezempenñu Funsionalismu Públiku (susesu, Dezafiu no Espetativa), Diretor AJAR Jose Luis Oliveira apresenta konaba prespektiva sosiadade sivil “Influensia Rede Sosial ba dezempeñu servedor Públiku”, Administrador Munisipio Manufahi Arante Isac Sarmento apresenta konaba Vizaun Politika administrasaun públika iha ambitu desentralizasaun administrativa.

Partisipa iha seminario rejional Maubesi Administrador, kargu diresaun no xefia sira inklui funsionariu husi Munisipio Covalima, Manufahi no Ainaro balun  ema hamutuk nain 150 resin, la inklui Munisipio Aileu tamba halao  hela aktividade  komemorasaun ejistensia Munisipio Aileu nian. Seminario Rejional iha Maubesi ne’e ensera ho entrega certifikadu ba partisipantes sira.