SKFP Fo Formasaun ba Funsionariu 28 Iha Area SIGAP

Segunda-feira,  25 Fevereiru 2019 – Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika, organiza Formasaun ba Funsionarius hamutuk 28 husi Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Koperasaun, Ministeriu Administrasaun Estatal, Ministériu Saude  no  Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika kona-ba Sistema  Integradu Gestaun Administrasaun Públika  (SIGAP).

Sekretaria Exekutiva Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika, Maria de Jesus Sarmento, iha abertura hateten, formasaun ne’e importante atu aumenta konesimentu funsainariu sira nian atu bele hatene oinsa uza sistema iha area Sistema Integradu Gestaun Administrasaun Públika  (SIGAP).

Formasaun ne’e hala’o durante loron 5, teoria loron ida no pratika loron 4,  iha Salaun Casa Europa, Dili.

Foto : Media CFP