Komisariu José Telo sai Orador iha Seminariu “Dezenvolvimentu Kompetensia Lideransa no Formasaun Lideransa iha Administrasaun Públika”

Kinta-feira, 21 Marsu 2019 – Komisariu Asuntus Formasaun , SIGAP no Forsa Traballu Funsaun Públika, José Telo Soares Cristovão, iha Seminariu Nasional topiku “Estratejia Dezenvolvimentu no Sertifikasaun Kompeténsia Lideransa atu …

Komisariu José Telo sai Orador iha Seminariu “Dezenvolvimentu Kompetensia Lideransa no Formasaun Lideransa iha Administrasaun Públika” Leia Mais