Universidade Nasional Timor Lorosa’e iha nia Dekanu foun

Tersa Feira, loron 27 Fulan Junhu Tinan 2023, Prezidente Komisaun Funsaun Publika-KFP Prof. Dr. Fautino Cardoso Gomes, marka prezensa iha Cerimonia tomada de Posse ba Dekanu foun nain tolu husi Fakuldade Medisina no Ciencia Saude nian,  Professora Doutora Lidia Gomes SKM,MPH, Fakuldade Ekonomia no Gestaun, Professor Filipi Mendes Pereira SE, MM, Fakuldade Turismu, Artes, Industriais Criativas no Kulturais Professora Glenda M.S.de Carvalho SE.M.PAR iha Auditoriu Liceu Universidade Nasional Timor Lorosa’e-UNTL.

Iha serimonia tomada de pose ne’e, Prezidente Komisaun Funsaun Públika-KFP Faustino Cardoso Gomes hateten, responsabilidade Komisaun Funsaun Publika nian iha prosesu ida ne’e, assegura legalidade do processu, maibe iha Instituisaun Universidade Nasional Timor Lorosa’e goza nia Estatutu propriu. Tamba ne’e KFP marka prezensa iha ne’e atu fo testamunha ba processu termu de aceitasaun ba Decanus nain tolu iha serimonia solene ohin loron nee, husu ba decanus nain tolu atu priense rekezitus ne’ebe iha no resposabiliza knar ida-idak nian ne’ebe atribui ona.

Presidente akresenta tan katak knar UNTL iha Funsaun Publika nian maka hanesan formador Rekursus Humanu nian, responsaveis teknikus direita iha misaun estrategikas ba integrasaun Timor Leste ba membru ASEAN. Iha serimonia hanesan Reitor UNTL Prof. dr. João Soares Martins enkoraza Dekanu foun nain tolu ne’e, atu hala’o knar foun ne’e, hodi servi diak liu tan povo Timor Leste iha UNTL, liu husi formasaun ba Rekursus Humanos.