Vagas 106 Husi MTKI, 57 Pursentu  Maioria Feto

Kandidatus nain 917 tuir teste eletrónika hodi konkore ba vagas 106 hodi servisu Ministériu Turizmu, Komersiu no Industria (MTKI) ne’ebé realiza iha tersa feira, (07/03/2023) iha salaun Aikurus Binani KFP, Matadouro, Díli.

Iha abertura ne’e Prezidente KFP esplika kona-ba salaun Aikurus Binani ne’e memoria saudozu Prezidente Nicolau dos Reis Lobato naran ne’e foti hodi tau ba salaun ne’e atu sai nu’udar fonte inspirasaun ba jerasaun sira maktutan Estadu ne’e iha âmbitu atu kontinua luta ba libertasaun povu. Saudozu fó aan tomak ba luta independensia, nia fó nia matenek tomak ba luta libertasaun no ita sira ne’ebé mak goza independensia nu’udar maktutan no ita hotu atu destaka ita nia matenek oinsá atu konkista ba susesu hotu, iha âmbitu oinsá atu sai serbidor hodi akompaña no lori povu ba moris di’ak tuir mehi lulik eroi sira nian, no hodi KFP nia naran hodi konvida ita hotu banati tuir prinsipiu no valor eroi sira nian.

Prezidente KFP destaka liu tan ba fatin ne’e, fatin inspirativu, inklui teste eletróniku, ba vagas 106, ne’e husu atu kandidatus sira atu aproveita ho didiak tanba vaga 5,975 no ikus mai hetan de’it 917 ne’e 15 pursentu husi totál aplikantes.

“Maioria aplikante mai husi feto sira, husi 5,975, 58 to’o 59 pursentu feto, no totál kandidatus ne’ebé prontu atu tuir teste mós sei domina husi feto sira ho 57 pursentu, ne’ebé husu mane sira iha kompetisaun makás. index kompetitividade iha etapa inisial 57 kandidatus ba kada vaga  ema nain 9 mak hadau lisuk vaga ida, uluk saudozu Nicolau Lobato hatudu nia matenek atu liberta pátria no agora imi tenke hatudu imi nia matenek oinsá atu hatudu imi nia susesu, iha prosesu ida ne’e atu serbí ba nasaun no povu”

hateten Faustino Cardoso Gomes iha abertura teste iha salaun Aikurus Binani.

Iha tempu hanesan, nu’udar lideransa ministériu nian ne’ebé kria vaga 106, Ministru Turizmu, Komersiu no Industria, José Lucas do Carmo da Silva ninia prezensa ba solidariedade ba iha teste ne’e atu hamutuk ho kandidatus sira hodi haree prosesu tomak ba iha teste ne’e.

Ho luta saudozu Prezidente Nicolau Lobato ninian moris signifika atu husu ba kandidatus sira atu fó aan tomak ba servisu agora, hahú husi ne’e hodi kontribui buat kiik ida ba ita nia nasaun no hein katak, konkorentes hotu prepara aan iha prosesu tomak no ohin atu kontinua hatudu matenek, esforsu tomak iha biban ne’e

hateten, Ministru Turizmu, Komersiu no Industria, José Lucas do Carmo da Silva.

Teste ne’e loke ofisialmente husi Ministru Turizmu, Komersiu no Industria, José Lucas do Carmo da Silva no Prezidente KFP, Faustino Cardoso Gomes no akompaña husi Sekretária Ezekutiva, Maria da Costa Oliveira, Prezidente Juri, membru painel juri no tékniku sira.