Vizita Supreza ba ANAPMA.IP, ANE.IP no ANAS.IP

Predizente Komisaun Funsaun Públika–KFP Faustino Cardoso Gomes ho Komisária Maria de Jesus Sarmento no Sekretaria Ezekutiva SKFP Kuarta-Feira, loron 09 fulan Augostu tinan 2023 hala’o vizita urgente ba Ajénsia Nasionál Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun-ANAPMA, iha Palasiu Governu Díli, atu hodi hare diretamente situasaun no kondisaun servisu ANAPMA nian, liu-liu iha aspetu Rekursu Umanu, Finanseiru no Patrimóniu Estadu, tamba IX Governu Konstitusional la integra ona Ajénsia refere iha organika governo nian.

Foto CFP 2023 – ANAPMA

Iha oportunidade ne’e Diretor Ezekutivu Ageu Jorge Cardoso informa ba Prezidente Komisaun Funsaun Públika ho Komisária Maria de Jesus Sarmento katak Ajénsia Nasionál Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasau-ANAPMA iha cobby house rua, funsionáriu hamutuk na’in 30, funsiunariu permanente na’in 4, funsionáriu kontratadu na’in 25, no na’in ida doador PROSIVU-TL nian.

Prezidente KFP informa ba Funsionáriu na’in tolu inklui Diretor sira katak sira sei fila fali ba servisu fatin origen, inklui halo transferênsia ba sasan sira ne’ebé maka durante ne’e uza hodi apoiu funsionamentu Ajénsia refere. 

Iha loron tuir mai Kinta-Feira, loron 10 fulan Augostu tinan 2023, Prezidente Komisaun Funsaun Públika Faustino Cardoso Gomes ho Komisária Maria de Jesus Sarmento no Sekretaria Ezekutiva–SKFP hala’o vizita ba Autoridade Nacional Eletricidade, Instituto Público–ANE.IP hodi buka atu hatene mos situasaun kondisaun ne’ebe sei akomula husi Instituto Público nian.

Diretor Exekutivu Autoridade Nacional Eletricidade, Instituto Público–ANE.IP Ruben Jerónimo Freitas informa ba Prezidente Komisaun Funsaun Públika ho Komisária Maria de Jesus Sarmento katak, ANE.IP seidauk hand over ba iha Ministériu Obras Públikas, `ho funsionáriu iha ANE ne’e hamutuk na’in 27, kompostu husi funsionáriu públiku na’in hitu no funsiunariu kontratadu na’in 20.

Hafoin vizita tiha ANE.IP, Prezidente ho Komisária halo mós vizita urigente ba Autoridade Nacional Água no Saneamento, Instituto Público–ANAS.IP ho objetivu atu buka hatene mos ANAS nia situasaun kondisaun servisu iha Instituto refere.

Foto CFP 2023 – ANE-IP

Wainhira hasoru malu ho Diretor Ezekutivu ANAS.IP Domingos Pinto informa ba Prezidente ho Komisaria katak, ANAS.IP ne’e tutela ba iha Ministériu Obras Públikas, bazeia ba dekretu lei, ho nia funsionáriu hamutuk ema na’in 76, kompostu husi feto na’in 20 mane 56, inklui mós funsiunariu sira iha munisípiu, husi sira ne’e hotu, funsionáriu públiku 36 no funsiunariu kontratadu hamutuk ema na’in 40. Iha visita ida ne’e Prezidente Komisaun Funsaun Públika hateten, husi rezultadu vizita urjente ne’e, orientasaun polítika tuir mudansa orgánika IX Governo Konstitusional nian, sei aprezenta ba iha Ministru Prezidensia Konsellu Ministru-PCM ne’ebé tutela ba iha Komisaun Funsaun Públika.