Wainhira servisu ho vontade di’ak, sei sai ho rezultadu ne’ebé lais no susesu

Wainhira servisu ho vontade di’ak, sei sai ho rezultadu ne’ebé lais no susesu,Presidente Komisaun Funsaun Públika Faustino Cardozo Gomes hateten lia hirak ne’e iha abertura Konsultasaun meza redonda iha Timor Plaza Quinta feira ne’e, kona-ba desiminasaun rezultadu peskiza ba Ema ho Defisiênsia iha Administrasaun Públika.

Tuir Prezidente Komisaun Funsaun Públika, wainhira ema servisu maibé la ho vontade di’ak maka servisu sei la la’o ba oin maske planu ne’e la’o kle’ur ona.

Prezidente subliña lia hirak ne’e, bazeia ba falta de Ema ho Defisiênsia lá hetan asesibilidade iha fatin servisu ka iha Administrasaun Públika.

Iha aprezentasaun ne’e Sr. Élio Pereira Guimarães, Xefe Unidade Peskiza, Planeamentu no Observasaun Funsaun Públika hateten, asuntu inkluzaun sosiál ba Ema ho Defisiênsia, grupu menoria no asuntu igualdade jéneru sempre sai kestaun iha Administrasaun Públika.

Ho razaun ne’e Estadu RDTL iha komitmentu atu promove, defende no asegura direitu ema ho defisiênsia sira, nune’e Instituisaun Estadu sira hotu iha dever no responsabilidade atu materializa iha asaun konkretu.

Iha sesaun diskusaun nian entidade sira ema ho defisiensia no ministériu sira rekomenda relasiona ho ema ho defisiensia, husu ba funsionáriu sira presiza hetan formasaun atu hasa’e sira nia koñesimentu ba terminolojia sira hasoru ema ho defiensia, tau mós kriterius hodi inklui ema ho defisiensia iha prosesu rekrutamentu sira no prosesu seleksaun ba méritu.

Alende ne’e presiza mós halo rekrutamentu ba espesialista sira iha área komunikasaun jestual ba ema, espesialista iha área psikolojia hodi bele  koloka ba iha instituisaun públiku sira hodi reponde ba komunikasaun ho ema ho defisiensia.

Asuntu seluk ne’e mak diskute mós iha meza redonda refere, husu mós oinsá atu hare mós ba entidade tolu hanesan MSSI, Ministériu Saúde no KFP hodi reponde mós ba junta médika relasiona ho funsionáriu ne’ebé ho moras mental.

Husu parte RHTO nian husu oinsá KFP atu servisu makás liu tan hodi bele realiza planu sira ne’ebé relasiona ho ema ho defisiensia no inkluzaun sosial iha nivél Funsaun Públika no Governu Timor-Leste.

Atividade konsultasaun ne’e ho sentidu atu promove Polítika Nasionál Igualdade Jéneru no Inkluzaun Sosiál ba feto no Ema ho Defisiênsia iha Funsaun Públika.

Konsultasaun ne’e hala’o ohin, 05 Maiu 2022, iha Maubara Room, Timór Plaza, Díli.