KFP, UNTL no MESSK Diskuti Rejime Dosente UNTL nian ba Futuru

Tersa –feira, 21 Maiu 2019 Prezidente no Komisariu Komisaun Funsaun Públika hamutuk reitor UNTL ho ekipa Rekursu Umanos hala’o enkontru ho Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura hodi diskute kona-ba subsidiu akademiku abonu xefia no komplementus ekstraordinaria ba dosente UNTL no asuntu seluk kona-ba disiplinar no bolsa estudu ba dosente sira, selesaun pur meritu ba kargu diresaun xefia,  iha eis edifisiu Alfandega, Colmera, Dili.

Iha abertura enkontru ne’e Prezidente  KFP hateten prosesu subsidiu akademiku abonu xefia no komplementus ekstraordinaria ba dosente UNTL hahu tinan 2017, maibé seidauk implementa tamba situasaun polítika ne’ebé akontese  la permite hodi konkretija  prosesu ne’e. Tamba ne’e KFP hamutuk reitor UNTL konsege iha hanoin ida atu halo enkontru ida ho Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura oinsa atu diskute diak liu antes aprezenta proposta ne’e konsellu Ministrus.

Foto : Media CFP

Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura, Longinhos  dos Santos hateten dekretu lei Governu nian numeru 02/2015 kona-ba subsidiu akademika xefia  no konplementu espesial ba pesoal dosente UNTL importante tamba ne’e prontu atu aprezenta ba Konsellu Ministru, maibé husu atu servisu hamutuk entre instituisaun relevantes, atu eleva kualidade edukasaun presija hadia bens star  dosentes no kargu xefia,  tantu iha ensinu superior públiku no privadu ne’ebé eziste iha Timor Leste, bazeia ba polítika ministeriu ne’e nian.

Entretantu, Kona-ba implementasaun prosesu selesaun pur meritu bainhira  lei organika ministeriu nian aprova, Ministru Ensinu Superior promete atu implementa tamba nu’udar dalan ida atu promove servisu professional iha servisu Administrasaun nian.

Enkontru ne’e husi parte hotu nian iha komitmentu ida katak, atu kria kooperasaun servisu ida diak atu hadia kualidade servisu iha aspetu disiplina, implementasaun bolsa estudu ba dosente hodi asegura servisu administrasaun ida ne’ebé kualidade iha futuru.