Konkursu Internu Kargu Diresaun Xefia MACLN

Ministériu Asuntu Kombatente Libertasaun Nasional (MACLN) fasilita husi Komisaun Funsaun Públika loke konkursu internu ba Kargu Diresaun no Xefia hanesan referensia tuir mai:

  1. PPC-35.pdf
  2. PPC-36.pdf
  3. PPC-37.pdf
  4. PPC-38.pdf
  5. PPC-39.pdf
  6. PPC-40.pdf

Loron submisaun dokumentu hahú  tersa feira, 7 Juñu  2022 no taka iha loron tersa feira, 21 Juñu 2022.

Dokumentus hirak ne’e submete iha Diresaun/departamentu Rekursu Humanus MACLN iha oras servisu iha Caicoli Dili.

Vaga ne’e enkoraja mós feto no ema ho defi siensia hodi aplika!

Boa sorte!