Selebrasaun Loron Konsulta Popular (1999-2023) ho Marcha Saudavel

Komisario Komisaun Funsaun Públika-KFP Fausto Freitas da Silva Liurai Taçi quarta feira loron 30 fulan Agostu tinan 2023 Partisipa iha atividade Marcha Saudavel hodi Komemorasaun loron konsulta Popular ba dala 24, hahu husi Centru Convencões Dili-CCD no termina iha Ponte B.J Habibie Lecidera Dili.

Komemorasaun loron konsulta popular ho Marcha Saudavel hahu tuku tolu lorokraik husi fatin konsentrasaun tolu maka hanesan Ponte Maufelu, CCD no Jardin 12 novembru Motael, lao ain ba fatin destinadu maka iha Ponte B.J Habibie Lecidera Dili.

Iha fatin selebrasaun komemorasaun ne’e, hahu ho Kanta Musika Istoria “Oras to’o ona” no “Loron Aban hahu Ohin” husi Banda Lahane grup, intrusaun serimonia husi Ministru Administrasaun Estatal Tomas Cabral, Diskursu husi Vice Primeiru Ministru-PM Mariano Sabino no ensera ho dada rifa hodi fahe premiu ba Partisipantes sira.     

Iha Diskursu Vice PM hateten Independensia ne’ebe Timor Oan sira ohin loron hetan, sosa ho Inan Aman, Tiun Tian ho Bin Maun sira nia ruin ho ran, tamba ne’e husu ba jovem sira, atu garante liverdade ne’ebe manan ona ba Timor Oan hotu – hotu, atu ema ida-idak labele tauk atu lao iha kalan ka loron, hodi goza nia liberdade ne’ebe eroi sira sosa ona ho sira nia ruin ho ran.  

Selebrasaun ne’e fahe mos prezente ba Partisipantes sira iha komemorasaun loron konsulta popular ba dala 24 ne’e maka Motor, Jeleira, Televizaun, Laptop, Besikleta no Pasta. Komisario KFP Fausto Freitas da Silva Liurai Taçi hola parte mos iha dada rifa no fahe premiu ba partisipantes sira iha selebrasaun ne’e.