Vaga ba Kargu Xefia KFP

Komisaun Funsaun Públika loke ona vaga seleksaun ba méritu ba kargus xefia iha Sekretariadu Komisaun Funsaun Públika nian.

Ba interesadu sira ne’ebé mak hakarak atu aplika bele konsulta informasaun iha link sira tuir mai:

cfp-93.pdf

cfp-94.pdf

cfp-95.pdf

cfp-96.pdf

cfp-97.pdf

cfp-98.pdf

cfp-99.pdf

cfp-100.pdf

cfp-101.pdf

cfp-102.pdf

cfp-103.pdf

cfp-107.pdf

cfp-108.pdf

cfp-110.pdf

cfp-111.pdf

CFP104.pdf

CFP106.pdf

CFP109.pdf

CFP112.pdf

CFP113.pdf

CFP114.pdf

CFP115.pdf

Submisaun dokumentus hahú iha loron 16-30 novembru 2022, iha oras servisu ba email: rekrutamentuscfp@cfp.gov.tl

Atu infroma de’it prosesu seleksaun ne’e eliminatóriu

Boa Sorte!